6 شهریور 1397

هتل سنتیدو گریسلند کاولاک

28 مرداد 1397

هتل وایندهام گرند کالیم

27 مرداد 1397

هتل تاورن پالم بیچ ریزورت

25 مرداد 1397

هتل پی لا ریزورت

24 مرداد 1397

هتل جورنی هاب

23 مرداد 1397

هتل فوناوا ریزورت

22 مرداد 1397

هتل بایشور اوشن ویو

21 مرداد 1397

هتل تری ترانگ بیچ

20 مرداد 1397

هتل آنداتل گرند

17 مرداد 1397

هتل نچرال ریزورت

16 مرداد 1397

هتل برادر ریزیدنس

14 مرداد 1397

هتل بیوند پتونگ

11 مرداد 1397

هتل د سنسیس ریزورت

10 مرداد 1397

هتل سنتارا ویلا

9 مرداد 1397

هتل سنتارا بلو مارین

8 مرداد 1397

هتل دیوانا پلازا

6 مرداد 1397

هتل کاتا سی بریز ریزورت

4 مرداد 1397

هتل چانالای گاردن ریزورت

3 مرداد 1397

هتل چانالای فلورا ریزورت

2 مرداد 1397

هتل سی سان سند ریزورت