10 تیر 1397

هتل ایبیزا هاوس فی فی – پی پی

7 تیر 1397

هتل پالم تری ریزورت فی فی – پی پی

6 تیر 1397

هتل سند سی ویو ریزورت فی فی – پی پی

5 تیر 1397

هتل کلیف بیچ ریزورت فی فی – پی پی

4 تیر 1397

هتل ماما بیچ ریزورت فی فی – پی پی

30 خرداد 1397

هتل این فی فی – پی پی

28 خرداد 1397

هتل دون چوکیت ریزورت فی فی – پی پی

27 خرداد 1397

هتل آندمان لجی سی ریزورت فی فی – پی پی

24 خرداد 1397

هتل ویلا ریزورت فی فی – پی پی

23 خرداد 1397

هتل آندمان بیچ ریزورت فی فی

22 خرداد 1397

هتل آیلند کابانا فی فی

12 خرداد 1397

هتل زیوولا ریزورت فی فی