28 آگوست, 2018

هتل سنتیدو گریسلند کاولاک

19 آگوست, 2018

هتل وایندهام گرند کالیم

18 آگوست, 2018

هتل تاورن پالم بیچ ریزورت

16 آگوست, 2018

هتل پی لا ریزورت

15 آگوست, 2018

هتل جورنی هاب

14 آگوست, 2018

هتل فوناوا ریزورت

13 آگوست, 2018

هتل بایشور اوشن ویو

12 آگوست, 2018

هتل تری ترانگ بیچ

11 آگوست, 2018

هتل آنداتل گرند

8 آگوست, 2018

هتل نچرال ریزورت

7 آگوست, 2018

هتل برادر ریزیدنس

5 آگوست, 2018

هتل بیوند پتونگ