15 جولای, 2018

هتل د گیگ

14 جولای, 2018

هتل دوانا پتونگ ریزورت

12 جولای, 2018

هتل شانیا بیچ ریزورت

11 جولای, 2018

هتل آرایا بیچ پتونگ

10 جولای, 2018

هتل پتونگ هیری تیج

8 جولای, 2018

هتل هایتون لی لی واده

7 جولای, 2018

هتل آی ای ام پتونگ

5 جولای, 2018

هتل بریم ریزوتل

4 جولای, 2018

هتل بریم هیپ

3 جولای, 2018

هتل پی جی پتونگ

2 جولای, 2018

هتل رِد پلنت پوکت

1 جولای, 2018

هتل ایبیزا هاوس فی فی – پی پی

28 ژوئن, 2018

هتل پالم تری ریزورت فی فی – پی پی

27 ژوئن, 2018

هتل سند سی ویو ریزورت فی فی – پی پی

26 ژوئن, 2018

هتل کلیف بیچ ریزورت فی فی – پی پی

25 ژوئن, 2018

هتل ماما بیچ ریزورت فی فی – پی پی

20 ژوئن, 2018

هتل این فی فی – پی پی

18 ژوئن, 2018

هتل دون چوکیت ریزورت فی فی – پی پی

17 ژوئن, 2018

هتل آندمان لجی سی ریزورت فی فی – پی پی

14 ژوئن, 2018

هتل ویلا ریزورت فی فی – پی پی