15 جولای, 2018

هتل د گیگ

14 جولای, 2018

هتل دوانا پتونگ ریزورت

12 جولای, 2018

هتل شانیا بیچ ریزورت

11 جولای, 2018

هتل آرایا بیچ پتونگ

10 جولای, 2018

هتل پتونگ هیری تیج

8 جولای, 2018

هتل هایتون لی لی واده

7 جولای, 2018

هتل آی ای ام پتونگ

5 جولای, 2018

هتل بریم ریزوتل

4 جولای, 2018

هتل بریم هیپ

3 جولای, 2018

هتل پی جی پتونگ

2 جولای, 2018

هتل رِد پلنت پوکت

14 مارس, 2018
هتل جی دبلیو ماریوت پوکت

هتل جی دبلیو ماریوت پوکت